Het reglement of pensioenreglement bij een groepsverzekering bepaalt alle regels die van toepassing zijn voor het bepalen van het aanvullende pensioen.

Heel wat regels zijn van toepassing op een groepsverzekering. De wet schetst het kader, en het reglement zal de practische beslissingen invullen die door de wet zijn voorzien.

Om een groepsverzekering in werking te zetten, moet je een reglement opstellen. Dit reglement bevat al de practische beslissingen die moeten genomen worden om alles goed te laten verlopen.

Welke elementen moeten in het reglement voorkomen ?

1. Wie kan genieten van de groepsverzekering ?

De werkgever kan bepaalde voordelen onder vorm van een groepsverzekering toekennen aan verschillende categoriën van werknemers. Bijvoorbeeld is de groepsverzekering van toepassing op de bedienden, op kaderpersoneel of op de directie of op al deze categoriën.

Een werkgever is wel verplicht om iedereen die tot een categorie behoort, te verzekeren. Hij moet ook categoriën bepalen die normaal en redelijk zijn.

Het reglement zal ook bepalen wie de begunstigden zijn voor je groepsverzekering. Dit zullen in principe je partner zijn (gehuwd of wettelijk samenwonend), je kinderen en wettige erfgenamen.

2. Wat zijn de verschillende voordelen die worden toegekend en hoe worden ze berekend ?

- Is er een overlijdensdekking in de groepsverzekering ? Hoeveel zal worden betaald bij overlijden ? Bijvoorbeeld 3 keer het jaarsalaris. Is dit bedrag gelijk voor iedere categorie ? Bijvoorbeeld 3 keer het jaarsalaris voor de bedienden, en 4 keer voor kader en directie.

- Is er een invaliditeitsverzekering ? Wie kan er van genieten ? En wat is precies de waarborg ? Bijvoorbeeld waarborgt men tot 75% van het salaris (inbegrepen de tussenkomst van de sociale zekerheid) voor bedienden en tot 80% voor de kaders en directie.

- Is er een hospitalisatieverzekering ? Welke waarborg is er precies voorzien en voor wie ?

- Is er een pensioenverzekering ? Welke soort pensioenverzekering is er voorzien ? Is er een verschil tussen de bedienden en de kaders of directie ? Heel dikwijls is er een verschil tussen bedienden en kaders-directie. Dit komt omdat de sociale zekerheid een plafond heeft voorzien. Iedereen die meer verdient op jaarbasis dan 51.092€ (plafond voor 2013) zal zijn pensioenvoordelen beperkt zien tot dit bedrag, maar de bijdragen zullen wel betaald worden op het hele salaris.

Welke soort groepsverzekering is het ? Vaste premies, bijvoorbeeld 3% van het salaris, of een vaste prestatie, bijvoorbeeld een pensioenwaarborg van 75% van de laatste wedde ?

3. Wie zal de premies betalen ?

Het reglement moet ook vastleggen wie de premie zal betalen. Een deel wordt door de werkgever betaald, een ander deel door de werknemer. Ook voor elke categorie kan dit verschillen.

In heel wat gevallen zal de werkgever de premies van de risico-verzekeringen betalen (overlijdensdekking, invaliditeit, hospitalisatie...), en is er een verdeling van de premie van het pensioengedeelte van de groepsverzekering. Voor hospitalisatieverzekeringen betaalt de werkgever meestal de premie voor de werknemer, terwijl de premies voor de familieleden van de werknemer worden betaald door de werknemer zelf.

De premie betaalt door de werkgever noemt men de patronale bijdrage. De premie die de werknemer betaalt is de persoonlijke bijdrage.