Wettelijke mededelingen

Mefirst.be is de website van Webbroker N.V.

Webbroker NV, heeft zijn maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Av louise laan 149 b 12. Het ondernemingsnummer is BE 0820.521.020 . Het erkenningsnummer als makelaar,toegewezen door de FSMA, is 106605A
Deze site laat u toe een vergelijking te maken van verzekeringsproducten aangeboden door verzekeringsmaatschappijen die met ons samenwerken.Op die manier kunt u een doordachte beslissing nemen en met de maatschappij van uw keuze een polis afsluiten.
Hiervoor hebben wij een aantal gegevens nodig, die u tijdens het invullen van de vragenlijst aan ons meedeelt..
Het beheer van de gegevens gebeurt volgens de nieuwe wetgeving in voege vanaf 25 mei 2018. Je kan alles over lezen via deze link

Hoe verwerken we de gegevens die u invult ?

Aansprakelijkheid van Webbroker NV


Webbroker NV is verzekerd voor professionele aansprakelijkheid bij het « Waarborgfonds voor burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid VZW ». Deze verplichte verzekering maakt deel uit van het dossier dat bij de FSMA wordt ingediend voor erkenning als makelaar onder nr 106605A

Mefirst.be vergelijkt voor u producten en diensten van verschillende verzekeraars-partners. U kan op basis van deze vergelijking beslissen om een gepersonaliseerde offerte aan te vragen. Deze vergelijking en offerte worden opgesteld op basis van de gegevens die door u zijn ingevoerd.

Het ontvangen van een offerte alsmede de informatie die u wordt getoond of per mail wordt overgemaakt, verlenen u geen recht op een verzekeringscontract bij de verzekeringsmaatschappij. Het verkrijgen van een offerte betekent dus niet automatisch dat de verzekeringsmaatsschappij het risico aanvaardt.Na evaluatie van het verzekeringsvoorstel, dat u indient bij de verzekeringsmaatschappij zal blijken of de verzekeraar het risico al dan niet accepteert en onder welke voorwaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden van de polis zijn de enige echte juridische grondslagen van de verzekeringsovereenkomst.

Mefirst.be vergelijkt een aantal producten op basis van de door u ingevoerde gegevens. Mefirst.be zal steeds trachten uit een representatieve staal van producten bij verschillende verzekeraars-partners te putten om deze vergelijking te maken. Webbroker NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van een voorstel of vergelijking indien blijkt dat, op basis van de door u ingevoerde gegevens, er geen enkele oplossing voorhanden zou zijn.

Door het gebruik van de internettechnologie en de presentatie van meerdere voorstellen op het scherm, is het niet mogelijk om alle details van elke mogelijke oplossing weer te geven. Een geschreven offerte laat u veel beter toe een volledig zicht te krijgen op de oplossing van uw keuze. Het is dus noodzakelijk de algemene en bijzondere voorwaarden te lezen om een gedetailleerd beeld te krijgen van de voorgestelde oplossing. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor keuzes die worden gemaakt en die enkel gebaseerd zijn op informatie die op het scherm wordt weergegeven of op basis van gedeeltelijke documentatie.

Mefirst.be verwijst naar en heeft links met andere websites. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid en volledigheid van de informatie aanwezig op deze sites.

We streven er naar om mefirst.be 7 op 7 en 24 op 24 toegankelijk te houden. Nochthans behouden we ons het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te onderbreken, indien om technische of andere redenen (bv.update van de site )hiervoor een noodzaak zou bestaan. In de mate van het mogelijke zullen we dit doen op momenten die het minst storend zijn voor onze bezoekers. We behouden ons ook het recht voor om onze service voor onbepaalde tijd te onderbreken. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van deze onderbrekingen.

Wij behouden ons het recht voor om elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden van de site zou overtreden (aanbieden van andere diensten en producten, onrechtmatig gebruik van e-mail adressen, ...) eenzijdig de toegang tot de site of een gedeelte van de site te ontzeggen, Het staat Webbroker NV vrij om eventueel over te gaan tot gerechterlijke vervolging.

De Belgische wetgeving is op de website mefirst.be van toepassing en daarom zal elk eventueel conflict in verband met de website of met Webbroker NV worden beslecht bij Belgische rechtbanken.